جایزه نوبل پزشکی امسال به سه پژوهشگر آمریکایی رسید

جفری سی هال، میکل روسباخ و مایکل دبلیو یانگ، جایزه نوبل پزشکی سال ۲۰۱۷ را دریافت کردند.

جفری سی هال، میکل روسباش و مایکل دبلیو یانگ، سه پژوهشگر آمریکایی جایزه نوبل پزشکی امسال را از آن خود کردند.

کمیته نوبل می‌نویسد که این جایزه را به دلیل کشفیات این سه نفر درباره فرآیندهای مولکولی که "ساعت زیستی" را کنترل می‌کند، تعلق گرفته است.

"ساعت زیستی" و یا "ساعت بدن" یک چرخه ۲۴ ساعته در فرآیندهای فیزیولوژیکی یا رفتار موجودات زنده است. اختلال در ساعت زیستی می‌تواند زمینه‌ساز بیماری‌های زیادی گردد.

Comments are closed.